Van harte gefeliciteerd.

70.000 Amersfoorters kozen  op 21 maart 39 gemeenteraadsleden om meer dan 155.000 inwoners te vertegenwoordigen in het hoogste bestuursorgaan van Amersfoort. Aan u de schone taak om de komende vier jaar dit, naar mijn mening, zwaarste ambt van de Nederlandse representatieve democratie uit te oefenen.

Hoe gaat u die bijna 4.000 inwoners per raadslid vertegenwoordigen?  Een raadslid vertelde me eens “ik ben gekozen, en de komende vier jaar wil ik niets met burgers te maken hebben. Bij de volgende verkiezingen kunnen ze laten weten of ik het goed gedaan heb.” Dit is een legitieme opvatting over wat de representatieve democratie inhoudt. Maar als voorzitter van Bewoners033, hoop ik dat u er een andere opvatting op na houdt. (Het was overigens geen Amersfoorts raadslid, dus u hoeft niet uw hersenen te pijnigen over wie dat gezegd kan hebben.)

Bewoners033 is vier jaar geleden gelanceerd, twee weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Op het zelfde moment ging Het Nieuwe Samenwerken op sluimerstand, na twee jaar broeden over hoe de stad en het stadhuis beter zouden kunnen samenwerken en communiceren. De ambassadeurs van Het Nieuwe Samenwerken, hebben toen, vier jaar geleden, hun inzichten overhandigden aan de net verkozen gemeenteraad.

Eén van hun lessen was dat  kennen en gekend worden een belangrijke voorwaarde is voor goede samenwerking. Bewoners033 wil daar aan bijdragen door het bieden van een platform aan inwoners die initiatieven nemen om Amersfoort mooier en prettiger te maken. Dat doen we onder andere door het organiseren van burgerborrels en broedplaatsen. In de afgelopen vier jaar zagen we regelmatig verschillende raadsleden aanwezig en we hopen de komende vier jaar nog meer raadsleden zullen komen. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten kan iedereen zijn initiatief, idee of droom pitchen beroep doen op andere aanwezigen om mee te denken over hoe die gerealiseerd kunnen worden. Op die manier hopen we initiatiefnemers te ondersteunen waar dat nodig is. Bewoners033 kan daarmee gerekend worden tot wat tegenwoordig de participatieve of doe-democratie genoemd wordt.

Amersfoort mag zich gelukkig prijzen met de vele mensen die zich met hart en ziel inzetten hun initiatieven. Er zijn burenhulp projecten, mensen die een braakliggende stukje land omtoveren tot een prachtige buurttuin, mensen die zich inzetten voor duurzame energievoorziening, of initiatieven nemen om de sociale samenhang van een wijk te vergroten. Een aantal van dergelijk initiatieven hebben zich tijdens de initiatievenmarkt op 7 april in de Joriskerk laten zien. Via de website van Bewoners033, en via de verschillende wijkwebsites zijn er nog meer te vinden. Maar zeker niet allemaal.

 

Mensen steken enorm veel tijd in hun projecten. Daarnaast hebben ze vaak niet eens zo veel meer nodig om een initiatief te realiseren. Soms wat financiële ondersteuning, soms ondersteuning met informatie, de juiste contacten en afstemming. Vaak  hebben ze letterlijk en figuurlijk alleen de ruimte nodig om aan de slag te kunnen gaan.  En u als gemeenteraad heeft een belangrijke rol in het gunnen van die ruimte.

Soms conflicteren de dromen van initiatiefnemers met de dromen van andere inwoners of met plannen die in het stadhuis gesmeed zijn. Dan wordt u als gemeenteraadslid gevraagd om positie te kiezen. Dan kan het flink botsen tussen representatieve en participatieve democratie.

Het is mijn overtuiging dat de kwaliteit van de representatieve democratie, van u als raadslid,  niet afgemeten kan worden aan het vermogen om dergelijke conflicten te voorkomen. Wel aan de wijze waarop u omgaat met de conflicten als die zich voordoen. Bent u dan in staat om in contact te blijven met inwoners, of trekt u zich dan terug in de vergaderzalen van het stadshuis omdat het al ingewikkeld genoeg is om er met uw negenendertigen uit te komen, en wilt u even niets te maken hebben met inwoners?

Maar wellicht is het uw grootste uitdaging om in contact te blijven met inwoners als er geen conflicten zijn. In tijden dat het ambt van raadslid zo veel tijd van u vraagt,  u zo opgeslokt wordt al die dikke vergaderstukken die u geacht wordt te lezen, dat u denkt dat het contact met de ‘participatieve democratie’ prima overgelaten kan worden aan ambtenaren en aan de op papier keurig uitgestippelde inspraakprocedures.

Dat zou jammer zijn.

Jammer voor Amersfoort, omdat een goede afstemming de stad en het stadhuis dan onvoldoende tot stand komt.

Jammer voor Amersfoort als het harde werken van inwoners, en van ambtenaren en u als raadsleden elkaar niet versterkt, maar juist frustreert. Enkel omdat er langs elkaar heen gewerkt wordt en door miscommunicatie.

Jammer voor  initiatiefnemers als ze niet de steun en waardering krijgen die ze nodig hebben voor het realiseren van hun plannen waar velen van zouden kunnen genieten.

En het is jammer voor u. Want u kunt de kennis en kennissen van al die actieve Amersfoorters goed gebruiken als u moet besluiten over de toekomst van Amersfoort en haar 155.000 inwoners.

Daarom willen we u  aan het begin van uw raadsperiode een boodschap vanuit de participatieve democratie mee geven. Maar wij zijn geen vertegenwoordigers van inwonersinitiatieven. En één boodschap doet ook geen recht aan de enorme diversiteit van initiatieven in Amersfoort.

Daarom bieden we u ‘Besteraad033’ aan met meerdere boodschappen, van oud-ambassadeurs van het Nieuwe Samenwerken, van mensen die aan de wieg stonden van Bewoners033 en van allerlei andere  initiatieven.

We hopen dat deze verhalen u de komende vier jaar blijven inspireren om in verbinding te blijven met deze en al die andere initiatieven.

 

Annemarth Idenburg

Op basis van tekst uitgesproken bij presentatie van deze website aan de Raad, op 7 april 2018 in de Witte Vlinder.

Beste Raadsleden – presentatie 7 april 2018